Privacy Policy

Who we are

Naše webová stránka se nachází na adrese: http://posuntese.cz.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
(KANDIDÁTŮ)
(dále jen „Informace“)
Václav Huček, IČO: , se sídlem na adrese (dále jen „Společnost“ nebo „my“ ve všech tvarech) jakožto správce vašich osobních
údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak a proč zpracováváme v souvislosti s Vaším zájmem
o spolupráci s námi vaše osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“), jak to požadují příslušné
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tedy
GDPR).
Tato Informace je k dispozici na adrese https://posuntese.cz/ a rovněž vám ji předkládáme na
začátku náborového procesu.

 1. Jak a proč shromažďujeme a zpracováváme vaše Osobní údaje
  (a) Obecně
  Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pouze tam, kde to dovoluje zákon, zejména v následujících
  situacích: i) když to bude potřeba k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, ii) když to bude
  potřeba ke splnění našich zákonných povinností, iii) když to budou vyžadovat naše oprávněné
  zájmy (nebo oprávněné zájmy třetích osob), pokud nad nimi nepřevažují vaše zájmy a práva. Vaše
  Osobní údaje můžeme použít v následujících, pravděpodobně vzácných případech: iv) na ochranu
  vašich zájmů (nebo zájmů někoho jiného), nebo v) pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo
  úřední účely.
  (b) Konkrétně
  i. Výběr vhodného zaměstnance v rámci probíhajícího výběrového řízení (uzavření
  pracovněprávního vztahu)
  V průběhu náborového procesu shromažďujeme a zpracováváme vaše Osobní údaje, které
  obdržíme přímo od vás, jako například informace obsažené ve vašem životopise a jakékoli další
  Osobní údaje, které nám poskytnete, zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o předchozím
  zaměstnání a dosaženém vzdělání, údaje o Vašich dalších zkušenostech, znalostech a dovednostech
  (kvalifikaci), případně o Vašich požadavcích na pracovní zařazení či pracovní a mzdové podmínky.
  Dále můžete vyplnit pro účely výběrového řízení odborné testy, psychodiagnostické testy a jiné
  testování, která povedou ke zjištění či ověření vašich kvalifikačních a osobnostních dovedností
  nutných pro přijetí do pracovněprávního vztahu.
  Dále shromažďujeme a zpracováváme informace, které o vás obdržíme od dalších osob, zejména
  od externích pracovních agentur, včetně informací ve vašem životopise, doporučení v souvislosti s
  vaší pracovní historií, názory či doporučení pracovní agentury, vyjádření vašich předchozích
  zaměstnavatelů a vaše mzdové cíle, popřípadě od osob, které Vás doporučí (např. jiné společnosti
  či ostatní zaměstnanci skupiny CME) a podobně. Možným externím zdrojem údajů o Vás mohou
  být i profesionálně zaměřené webové stránky a sociální média (zejm. LinkedIn).
  Během náborového procesu zpracováváme vaše Osobní údaje, abychom mohli vyhodnotit vaše
  schopnosti, kvalifikaci a vhodnost pro nabízenou pozici u naší Společnosti (tato hodnocení coby
  Vaše osobní údaje tedy generujeme i vlastní činností v průběhu náborového procesu) a abychom
  vás mohli kontaktovat a rozhodnout se, zda s vámi uzavřít smlouvu.
  Tento účel zpracování Vašich údajů je naplněn ukončením výběrového řízení, respektive vyřazením
  kandidáta z dosud probíhajícího výběrového řízení.
  2
  ii. Zpracovávání pro účely oprávněných zájmů Zaměstnavatele
  V důsledku výběrového řízení budou osobní údaje neúspěšných kandidátů uchovávány také po jeho
  skončení za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Toto zpracování se tak týká zejména
  případů, kdy se budeme domnívat, že zde hrozí riziko sporu s (neúspěšným) kandidátem o
  důvodech jeho nepřijetí, případně pro prokázání splnění veškerých zákonných povinností
  v případě kontroly vedené ze strany inspektorátu práce (případně dalších kontrolních orgánů).
  S ohledem tento účel budou osobní údaje kandidátů uchovávány po dobu, kdy bude hrozit možný
  spor s kandidátem, respektive kdy je možný náš postih ze strany kontrolních orgánů, tedy obecně
  po dobu až 3 roků od skončení výběrového řízení (delší doba uložení údajů připadá do úvahy
  v případě pokračujícího soudního sporu nebo kontroly kontrolního orgánu).
  iii. Možné opětovné oslovení s nabídkou práce v budoucnu (po skončení výběrového řízení)
  I když bude vaše žádost o zaměstnání neúspěšná, můžete nám umožnit udělením svého souhlasu,
  abychom vaše Osobní údaje uchovali pro případ, že by v budoucnu vznikla opětovně příležitost ke
  spolupráci, která by odpovídala vašemu profilu. Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme vaše
  údaje uchovávat do konce 3. kalendářního roku po skončení výběrového řízení (pokud nám
  neudělíte souhlas na jinou dobu). Poskytnutí Osobních údajů za tímto účelem je dobrovolné a
  vyžaduje váš souhlas.
 2. Zpřístupňování Osobních údajů
  K vašim Osobním údajům bude mít přístup jen omezený počet pracovníků Společnosti, v závislosti
  na tom, o jaký druh pracovní pozice se ucházíte. Tito pracovníci jsou vázáni povinností mlčenlivosti
  a mohou nakládat s Osobními údaji pouze na pokyn Společnosti, a pokud je to nezbytné v
  souvislosti s jejich pracovními povinnostmi.
  Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům činným v trestním
  řízení, pokud tak stanoví zákon, nebo pokud je to třeba k ochraně našich oprávněných zájmů
  (včetně práv třetích osob) v souladu s platnými právními předpisy.
  V některých případech jsme oprávněni sdělit vaše Osobní údaje jiným subjektům v rámci
  spřízněných společností skupiny CME, pokud je nezbytně potřebují znát (například pokud by váš
  profil mohl vyhovovat jiné pracovní pozici u jiného subjektu, nebo pro potřeby podávání
  pravidelných interních a externích zpráv v souvislosti s výkonností Společnosti a/nebo v souvislosti
  s provozem Společnosti). Společně s našimi spřízněnými subjekty jsme přijali vhodná bezpečnostní
  opatření, abychom zabezpečili každé takové sdělení Osobních údajů.
  Nelze ani vyloučit, že vaše údaje zpřístupníme externím poradcům (například právním a daňovým
  poradcům, účetním či auditorům), pokud to bude nezbytné pro ochranu našich oprávněných
  zájmů.
 3. Uložení vašich Osobních údajů a jejich předávání do zahraničí
  Osobní údaje, které shromažďujeme, ukládáme na území Evropské unie a Evropského
  hospodářského prostoru.
  Při přenosu vašich Osobních údajů z vaší země do jiné je možné, že zákony a předpisy, které chrání
  vaše Osobní údaje v zemi, kam jsou vaše Osobní údaje předávány, mohou být jiné (nebo poskytovat
  slabší ochranu) než zákony a předpisy platné v zemi, v níž procházíte náborovým procesem. Přijali
  jsme s našimi spřízněnými subjekty vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabezpečili každé
  takové sdělení Osobních údajů.
  3
 4. Vaše práva
  V souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů máte určitá práva, zejména i) právo vyžádat si
  od Společnosti přístup k vašim Osobním údajům, ii) právo na opravu vašich Osobních údajů, iii)
  právo na výmaz vašich Osobních údajů, iv) právo na omezení zpracování vašich Osobních údajů,
  v) právo na vznesení námitky vůči zpracování vašich Osobních údajů, vi) právo na přenositelnost
  (tj. právo požadovat, abychom převedli některé vaše Osobní údaje jiným subjektům, jakož i právo
  od nás obdržet vámi poskytnuté Osobní údaje), a vii) právo podat stížnost dozorovému úřadu.
  Tato práva mohou být v určitých situacích omezena, například vaše právo vznést námitky vůči
  zpracování vašich Osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné
  oprávněné důvody ke zpracování vašich Osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy (jinak
  řečeno, výše uvedená práva nemusejí platit v rámci všech účelů zpracování specifikovaným v bodu
 5. této Informace).
 6. Máte právo podat stížnost ohledně nakládání s vašimi Osobními údaji přímo
  Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Jak dlouho uchováváme
  vaše Osobní údaje
  Máme v úmyslu uchovávat vaše Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, k němuž
  byly shromážděny, zejména za účelem splnění zákonných či účetních povinností a požadavků na
  podávání zpráv, v souladu se zásadami Společnosti pro uchovávání Osobních údajů.
  Vaše Osobní údaje máme v úmyslu uchovávat do konce náborového procesu, jehož se účastníte,
  nebo dokud náborový proces nepřerušíte. Pokud bude vaše žádost o zaměstnání neúspěšná, nebo
  pokud odstoupíte z náborového procesu a dáte nám souhlas s uchováním vašich Osobních údajů,
  budeme je uchovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte, nejdéle však po dobu 3 let, pokud je
  nepotřebujeme uchovávat déle za účelem ochrany oprávněných zájmů.
 7. Kontaktní údaje
  Pokud máte ohledně zpracování vašich Osobních údajů další otázky nebo požadavky, nebo pokud
  si přejete uplatnit jakákoli svá práva uvedená v článku 4 výše, kontaktujte nás e-mailem na adrese: .

Poslední aktualizace: 21. května 2018.
Tato Informace může být změněna či doplněna podle potřeby nebo vyžaduje-li to zákon. O
podstatných změnách této Informace vás budeme informovat.